Навчально-методичні комплекси дисциплін

Відповідно до п. 5.2.5 Положення про організацію освітнього процесу  в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 25.06.2018 р., протокол № 7 та введеного в дію наказом ректора № 0211-1/342 від 10.07.2018 р., комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (навчально-методичний комплекс дисципліни - НМКД) містить:

  • робочу програму навчальної дисципліни;
  • навчальний контент (конспект або розширений план лекцій) (у друкованому або електронному виді);
  • плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи;
  • питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни;
  • завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт).
Тривалість навчання
-
Форма навчання
-
Ціна контрактного навчання
-
Бюджетні місця у попередньому році
-
Можливості Програми
Для вступу необхідно
Основні Дисципліни Програми
Контактна Інформація